عنصر نقشه گوگل

نقشه های بسیار قابل تنظیم گوگل را به هر صفحه اضافه کنید.

مثال ها

آدرس خیابان را اینجا وارد کنید یا هر اطلاعات دیگری که می خواهید.

نقشه با ابزار

از هر رنگی برای نقشه استفاده کنید

آدرس خیابان را اینجا وارد کنید یا هر اطلاعات دیگری که می خواهید.

نقشه با فرم

(قرار دادن فرم تماس)