مرکزهمایش ها وکنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا به شماره مجوز ۱۶۹۱۲۱ وثبت:۷۷۹ تنها موسسه رسمی برگزارکننده همایش دراستان همدان می باشد .

دکترآستانی
مدیر عامل / موسس

دکترآستانی ریاست محترم همایش 

دکترکلوندی
دبیر علمی

دکترکلوندی دبیرعلمی همایش

مهندس رنجبرضرابی
دبیراجرایی

مهندس رنجبرضرابی دبیراجرایی همایش

ابراهیم زاده
پشتیبانی مشتری

پشتیبانی مشتریان