هزینه ثبت نام دانشجویی حضوری و ثبت یک مقاله(با مقاله حضور در همایش)

1,550,000 تومان

حضور در همایش بامقاله